Site icon Automotive Diagrams

Audi Q5 2.0L TFSI Oil Capacity


Capacity 4.5L (4.8 qt)

Audi Q5 2.0L TFSI 220hp 4.5L (4.8 qt)

Use synthetic oil SAE 5W-40, SAE 5W-30 or SAE 0W-40

Exit mobile version